Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (2023)

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (1)

Xe buýt + Phà

06:30 sáng (06:30)

3.3

Thị trấn Surat Thani (Văn phòng Phantip)

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

430THB

430THB

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (2)

Xe buýt + Phà

06:30 sáng (06:30)

3.3

Thị trấn Surat Thani (Văn phòng Phantip)

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

430THB

430THB

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (3)

Xe buýt + Phà

06:30 sáng (06:30)

Thị trấn Suratthani (Văn phòng huấn luyện viên Seatran)

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala)

THB 480

THB 480

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (4)

Xe buýt + Phà

06:30 sáng (06:30)

Thị trấn Suratthani (Văn phòng huấn luyện viên Seatran)

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala)

THB 480

THB 480

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (5)

Xe buýt + Phà

07:30 sáng (07:30)

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala)

THB 610

THB 610

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (6)

Từ + Phà

08:00 sáng (08:00)

3.3

Nhà ga Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

THB 460

THB 460

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (7)

Từ + Phà

08:00 sáng (08:00)

3.3

Nhà ga Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

THB 460

THB 460

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (8)

Từ + Phà

08:00 sáng (08:00)

3.3

Nhà ga Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

THB 460

THB 460

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (9)

Xe buýt + Phà

08:00 sáng (08:00)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (10)

Xe buýt + Phà

08:00 sáng (08:00)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (11)

Xe buýt + Phà

08:00 sáng (08:00)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (12)

Xe van + Xe buýt + Phà

08:00 sáng (08:00)

3.3

Khao Sok

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

THB 680

THB 680

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (13)

Xe buýt + Van + Phà

08:00 sáng (08:00)

3.3

Khao Sok

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

THB 680

THB 680

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (14)

Xe buýt + Phà

08:30 sáng (08:30)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (15)

Xe buýt + Phà

08:30 sáng (08:30)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (16)

Xe buýt + Phà

08:30 sáng (08:30)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (17)

Xe buýt + Phà

08:30 sáng (08:30)

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala)

THB 610

THB 610

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (18)

Xe buýt + Phà

08:30 sáng (08:30)

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala)

THB 610

THB 610

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (19)

Xe buýt + Phà

09:00 sáng (09:00)

3.3

Thị trấn Surat Thani (Văn phòng Phantip)

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

430THB

430THB

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (20)

Xe buýt + Phà

09:00 sáng (09:00)

3.3

Thị trấn Surat Thani (Văn phòng Phantip)

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

430THB

430THB

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (21)

Xe van + Xe buýt + Phà

09:00 sáng (09:00)

3.3

Khao Sok

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

THB 680

THB 680

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (22)

Xe buýt + Van + Phà

09:00 sáng (09:00)

3.3

Khao Sok

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

THB 680

THB 680

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (23)

Xe buýt + Phà

09:15 sáng (09:15)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (24)

Xe buýt + Phà

09:15 sáng (09:15)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (25)

Xe buýt + Phà

09:15 sáng (09:15)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (26)

Xe buýt + Phà

09:15 sáng (09:15)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (27)

Từ + Phà

09:30 sáng (09:30)

3.3

Nhà ga Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

THB 460

THB 460

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (28)

Từ + Phà

09:30 sáng (09:30)

3.3

Nhà ga Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

THB 460

THB 460

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (29)

Xe buýt + Phà

09:30 sáng (09:30)

Thị trấn Suratthani (Văn phòng huấn luyện viên Seatran)

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala)

THB 480

THB 480

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (30)

Xe buýt + Phà

09:30 sáng (09:30)

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala)

THB 610

THB 610

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (31)

Xe buýt + Van + Phà

10:00 sáng (10:00)

3.3

Khao Sok

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

THB 680

THB 680

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (32)

Xe van + Xe buýt + Phà

10:00 sáng (10:00)

3.3

Khao Sok

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

THB 680

THB 680

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (33)

Xe buýt + Van + Phà

10:00 sáng (10:00)

3.3

Khao Sok

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

THB 680

THB 680

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (34)

Xe buýt + Phà

10:30 sáng (10:30)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (35)

Xe buýt + Phà

10:30 sáng (10:30)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (36)

Xe buýt + Phà

10:30 sáng (10:30)

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala)

THB 610

THB 610

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (37)

Xe buýt + Phà

10:45 sáng (10:45)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (38)

Xe buýt + Phà

10:45 sáng (10:45)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (39)

Xe buýt + Phà

11:30 sáng (11:30)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (40)

Xe buýt + Phà

11:30 sáng (11:30)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (41)

Xe buýt + Phà

11:30 sáng (11:30)

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala)

THB 610

THB 610

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (42)

Xe buýt + Phà

11:45 sáng (11:45)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (43)

Xe buýt + Phà

11:45 sáng (11:45)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (44)

Xe buýt + Phà

12:00 chiều (12:00)

3.3

Thị trấn Surat Thani (Văn phòng Phantip)

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

430THB

430THB

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (45)

Xe buýt + Phà

12:00 chiều (12:00)

3.3

Thị trấn Surat Thani (Văn phòng Phantip)

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

430THB

430THB

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (46)

Xe van + Xe buýt + Phà

12:00 chiều (12:00)

3.3

Khao Sok

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

THB 680

THB 680

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (47)

Xe buýt + Phà

12:30 chiều (12:30)

Thị trấn Suratthani (Văn phòng huấn luyện viên Seatran)

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala)

THB 480

THB 480

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (48)

Xe buýt + Phà

12:30 chiều (12:30)

Thị trấn Suratthani (Văn phòng huấn luyện viên Seatran)

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala)

THB 480

THB 480

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (49)

Xe buýt + Phà

01:30 chiều (13:30)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (50)

Xe buýt + Phà

01:30 chiều (13:30)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (51)

Xe buýt + Phà

01:30 chiều (13:30)

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala)

THB 610

THB 610

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (52)

Xe buýt + Phà

01:30 chiều (13:30)

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala)

THB 610

THB 610

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (53)

Xe buýt + Phà

02:00 chiều (14:00)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (54)

Xe buýt + Phà

02:00 chiều (14:00)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (55)

Xe buýt + Phà

02:30 chiều (14:30)

3.3

Thị trấn Surat Thani (Văn phòng Phantip)

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

430THB

430THB

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (56)

Xe buýt + Phà

02:30 chiều (14:30)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (57)

Xe buýt + Phà

02:30 chiều (14:30)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (58)

Xe buýt + Phà

02:30 chiều (14:30)

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala)

THB 610

THB 610

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (59)

Xe buýt + Phà

03:30 chiều (15:30)

Thị trấn Suratthani (Văn phòng huấn luyện viên Seatran)

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala)

THB 480

THB 480

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (60)

Xe buýt + Phà

03:30 chiều (15:30)

Thị trấn Suratthani (Văn phòng huấn luyện viên Seatran)

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala)

THB 480

THB 480

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (61)

Xe buýt + Phà

03:30 chiều (15:30)

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala)

THB 610

THB 610

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (62)

Xe buýt + Phà

03:45 chiều (15:45)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (63)

Xe buýt + Phà

03:45 chiều (15:45)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

THB 560

THB 560

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (64)

Xe buýt + Phà

04:00 chiều (16:00)

3.3

Thị trấn Surat Thani (Văn phòng Phantip)

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala Bằng phà Seatran)

430THB

430THB

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (65)

Xe buýt + Phà

04:00 chiều (16:00)

3.3

Thị trấn Surat Thani (Văn phòng Phantip)

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

430THB

430THB

10

Surat Thani to Koh Pha Ngan buses (66)

Xe buýt + Phà

04:00 chiều (16:00)

3.3

Sân bay Surat Thani

Koh Phangan (Bến tàu Thong Sala bằng phà Raja)

THB 560

THB 560

10

FAQs

How to get to Ko Pha-ngan Surat Thani? ›

Racha Ferry operates ferry services from Don Sak pier (40 kilometers from Surat Thani town) to Ko Pha-ngan daily at 7 a.m.,10 a.m., 2 p.m. and 5.30 p.m. It takes 2.30 hours for the journey. Bus services from Surat Thani town or Surat Thani Railway Station to Don Sak are available.

How long do you need in Ko Pha-ngan? ›

You can spend as long as you want on Koh Phangan, and many people stay for weeks once they've relaxed into the tropical vibe here. For most visitors, though, I would recommend an absolute minimum of three days on Koh Phangan to start enjoying the atmosphere, while a week is probably the average stay.

How long is ferry ride from Surat Thani to Koh Phangan? ›

The Suratthani Koh Phangan ferry route connects Thailand with Koh Phangan Island. Currently there is just the 1 ferry company operating this ferry service, Lomprayah High Speed Ferries. The crossing operates up to 21 times each week with sailing durations from around 2 hours 30 minutes.

Which is the fastest ferry from Surat Thani to Koh Phangan? ›

Surat Thani to Koh Phangan Schedule
Transport NameRoute TimePrice
Raja Ferry Ferry05:30 - 10:30$14
Seatran Ferry Ferry06:30 - 11:00$12
Phantip 1970 Express08:00 - 14:00$13
Phantip 1970 Express10:45 - 17:00$16
4 more rows

What is the easiest way to get to Koh Phangan? ›

Koh Phangan is most easily accessed via Koh Samui Airport though it is slightly cheaper to fly to the regional transport hub of Suratthani. From Koh Samui a fast boat takes only 30 minutes whereas the journey from the mainland takes around eight times longer.

Do you need to buy tickets for Full Moon Party Koh Phangan? ›

If you want to come and enjoy the party, consider booking a room on Koh Phangan as accommodation gets jammed well before the Full Moon date. Note: ALL Party goers will need to pay 100 Baht per person entrance fee when arriving in Haad Rin for the Full Moon Party night.

Can you walk around Koh Phangan? ›

When you don't come from a hot country, half an hour of walk in Koh Phangan equals to one and a half in France. But walking on the island has its perks. You end up in places outside of the touristic guides, you see more local areas and hidden gems. You feel like an explorer.

Is it worth staying in Koh Phangan? ›

The Beaches

The Andaman Islands might be famed for having some of Thailand's best sands, but Koh Phangan, and nearby Samui and Tao, give Koh Phi Phi a run for its money. Koh Phangan is worth visiting for its sultry shores alone.

Can you do a day trip to Koh Phangan? ›

Below, we've listed Koh Phangan's best day trips and adventures, from snorkelling around the island and on nearby dive sites to exploring the beautiful islands of Angthong Marine Park, Koh Samui and Koh Tao.

How much is the ferry from Surat Thani to Koh Phangan? ›

The cost-effective way to get from Surat Thani to Koh Phangan is to ferry, which costs ฿350 and takes 4h 30m. What is the fastest way to get from Surat Thani to Koh Phangan? The quickest way to get from Surat Thani to Koh Phangan is to bus and ferry and ferry which costs ฿300 - ฿600 and takes 3h.

Is Koh Phangan crowded? ›

Check-out date. The most popular time to visit Koh Phangan is during the cool season, which lasts from early December until late February. Koh Phangan is much less crowded during the rest of the year, aside from the days immediately before and after the Full Moon Party.

What is world's shortest ferry? ›

Ferry Lina

What is the world's busiest ferry route? ›

The busiest seaway in the world, the English Channel, connects Great Britain and mainland Europe, with ships sailing from the UK ports of Dover, Newhaven, Poole, Portsmouth and Plymouth to French ports, such as Calais, Dunkirk, Dieppe, Roscoff, Cherbourg-Octeville, Caen, St Malo and Le Havre.

What is the fastest cross channel ferry? ›

Ferry from Dover to Calais, France

The quickest and most direct cross-Channel ferry route is Dover to Calais, taking around 1 and a half hours. There are 38 sailings to Calais every day.

What is the world's largest fast ferry? ›

Express 5, the world's largest fast ferry to Bornholm, Denmark.

Which month is best for Koh Phangan? ›

The best time to visit Koh Pha Ngan is from December and March as the humid season has started disappearing with monsoon still far away. December and January are the most crowded months as everyone is eager for the famous parties.

What are the best months to go to Koh Phangan? ›

Koh Phangan weather is divided into three seasons - the wet season that lasts from September to November, the cool and dry season that lasts from December to March, and the hot season are from April to June. The climate in Koh Phangan during the dry season is considered the most ideal time to visit for travelers.

How much is a ticket for the Full Moon Party? ›

The full moon party price is 100 Baht (3 US$) and you get a cool wristband as a souvenir. However, it is possible to get in without paying using one of the hidden sideways. The party is on the beach and there is no supervision once you are there. If you are staying at Haad Rin Beach you do not need to pay to get in.

How much does it cost to go to the Full Moon Party in Koh Phangan? ›

How much does a Full Moon Party entry ticket cost? The cost is 200 Baht per person to get into the Full Moon Party. You pay for it at the entrance to Haad Rin beach. The money from ticket prices goes to maintenance and beach cleanup!

Is Full Moon Party worth it? ›

The full Moon Party build-up is well worth the early trip to Koh Phangan! We spent the nights in the leadup to the Full Moon Party meeting the people we would end up spending the actual night with and getting our bearings around the island.

Is there grab in Phangan? ›

There is no official taxi service in the island. Not even the usual Grab, Lyft, Uber and others services that some are familiar with in Asia, that you can call through the application.

Where is the best party in Koh Phangan? ›

Koh Phangan Nightlife Areas
 • Haad Rin. 11 Bars and Clubs.
 • Baan Tai. 6 Bars and Clubs.
 • Thong Sala. 4 Bars and Clubs.
 • Haad Yao. 4 Bars and Clubs.
 • Thong Nai Pan. 1 Bars and Clubs.

What city is closest to Koh Phangan? ›

The closest city to Koh Phangan is Koh Samui. So, for travelers taking the water route, a boat ride from Koh Samui is the best possible choice. As for air or rail travel, you still have to reach Koh Samui, it has its own airport that connects to the rest of the world.

Is Koh Samui or Koh Phangan cheaper? ›

There are some differences in hotel prices and variety between the two islands. Koh Samui is a bit cheaper, and there are far more options to choose from, whereas Phangan has fewer to choose from, and they're slightly more pricey.

Is there malaria in Koh Phangan? ›

Malaria is present throughout the year in in rural areas that border Cambodia, Laos and Myanmar (Burma); risk in Koh Phangan.

What time is the party in Koh Phangan? ›

If you want to experience a mega-party you should definitely come during the high season, between late December and April. Another peak is during the summer holidays in July and August. October until November are the quietest months on Koh Phangan. It's getting hotter and more humid.

How many people died in Koh Phangan during the full moon? ›

Last July, a party-bound bus crashed, killing 10 people, and a dangerously overloaded speedboat leaving Koh Phangan after a Full Moon Party capsized, killing seven people. fill the local police files.

Do you need to book tickets for the Full Moon Party Thailand? ›

Although other festivals usually require the goers to book tickets or entrance fees in advance, you don't need that to attend the Full Moon Party! The only things you need to pay for to have a good time are your food and drinks.

Is Koh Phangan a party island? ›

Koh Phangan Island, a pristine paradise on earth is renowned for its Full Moon Parties held every month. This boisterous and fun-filled night long affair which is tied to the lunar calendar attracts tourists from all parts of the world.

Which is the fastest ferry from Surat Thani to Koh Samui? ›

Ferry from Surat Thani City to Koh Samui

The Lomprayah High Speed Ferries service runs up to 14 times per week with a sailing duration of around 1 hour 45 minutes while the Seatran Ferry service runs up to 11 times per day with a duration from 3 hours.

How far is Surat Thani from Koh Tao? ›

The distance between Surat Thani and Koh Tao is 120 km.

How far is Krabi from Surat Thani? ›

If you're traveling by land, it's important to know the distance from Krabi to Surat Thani. Your trip will be a total of 60 miles (96 km). The flying distance is 60 miles (96 km).

Is there dengue in Koh Phangan? ›

The nasty virus that is dengue fever is spread by the aedes mosquito and unfortunately Koh Phangan and the rest of Thailand falls into one of the areas where this mosquito is present. Wear a mosquito repellent at all times.

Why is Koh Phangan famous? ›

Koh Phangan is famous as an island destination for parties themed around the moon phases. Full moon, half-moon, and black moon parties take place on the east side of Haad Rin Beach, Koh Phangan's southernmost beach. Partygoers rave it up from dusk till dawn with their toes in the sand.

Is Koh Phangan beautiful? ›

Koh Phangan or Koh Pha Ngan is one of Thailand's most beautiful and vibrant islands, situated in the Gulf of Thailand just north of Koh Samui and south of Koh Tao. While it's certainly famous for its insane full moon parties, there's actually SO much more to explore in this beautiful island.

What is the longest free ferry ride? ›

The ferries in our region are free, including the tourist attraction, the Kootenay Lake Ferry, which is the longest free ferry in the world. It's a 35-minute journey covering 8km, and operates year round.

What is the heaviest ferry in the world? ›

The Stena Hollandica is the largest combined freight and passenger ferry in the world. It is the first of two Ropax ships built at the Nordic Yards shipyard in Wismar, Germany. The Hollandica was handed over to Stena Line in May 2010, while its sister ship, the Stena Britannica, was delivered in October 2010.

What is the shortest ferry ride in the US? ›

The Caltrans ferries crossing the sloughs of the Sacramento-San Joaquin River Delta on submerged cables take about three minutes. But the Island Line ferry could be the shortest ferry ride designed to carry cyclists across an open body of water, and hardly anyone would argue against its being the prettiest.

What US state has the largest ferry system? ›

Washington State Ferries operates the largest ferry system in the United States, with 21 ferries that travel across Puget Sound and the greater Salish Sea.

Which is the best ferry in the world? ›

World's 10 best ferry boat rides
 1. Star Ferry in Hong Kong.
 2. Washington State Ferries, Puget Sound to the San Juan Islands. ...
 3. British Columbia Ferry System, including Vancouver to Victoria. ...
 4. Ferry from Sydney Harbor to Manly, Australia. ...
 5. The Ferry System of the Greek Isles. ...
 6. The “Blue Canoes” of the Alaska State Ferry System.

Who has the largest ferry fleet in the US? ›

Washington State Ferries operates the largest ferry fleet in the United States. 21 ferries cross Puget Sound and its inland waterways, carrying over 23 million passengers.

Which is cheaper Channel Tunnel or ferry? ›

Generally speaking the ferry is usually slightly cheaper, but whichever option you choose, make sure to shop around for deals and book well ahead of time to get the best-value fares.

What is the cheapest way to cross the Channel? ›

9 Crossing The Dover Strait Is One Of The Most Affordable And Popular Options. One of the most popular and scenic ways to cross the English Channel is to take a ferry between Dover, England and Calais, France.

How many cars can a Cross Channel ferry carry? ›

The biggest ferry on the Channel, the Spirit of Britain is 700 feet long, almost 100 feet wide, and can carry more than 1,000 cars as well as 2,000 passengers.

What is North Americas largest passenger ferry? ›

At 30,285 GT, Atlantic Vision is the largest ship in Marine Atlantic fleet and the largest ferry in North America.

Why did the fast ferry fail? ›

The primary factor for the project failure was the overall cost of building three fast ferries being substantially more than advertised at the outset of the project in 1994, when it was projected to cost $210 million.

What is the biggest cook Strait ferry? ›

MV Connemara. Built in 2007, Connemara carries up to 2,255 lane meters and up to 500 passengers. Connemara also has dog-friendly cabins on board, a first for the Cook Strait.

What is the closest airport to Ko Pha Ngan? ›

Currently the only transportation route to Ko Pha-ngan is via ferry. The nearest airport is Samui Airport on the larger Ko Samui to the south.

What is the nearest airport to Koh Phangan? ›

The closest airport to Koh Phangan is Samui International Airport, which is located on nearby Koh Samui. From Samui Airport, it's possible to take a taxi to the ferry pier at Bang Rak Beach and travel to Koh Phangan by speedboat or ferry in 60 to 90 minutes.

How do I get to Koh Pha Nang? ›

Koh Phangan is most easily accessed via Koh Samui Airport, although it is cheaper to fly to Surat Thani Airport and then get a bus and ferry from there. From Koh Samui a fast ferry takes around 30 minutes whereas the journey from the Donsak Pier on the mainland takes around 2.5 hours.

How to go from Koh Samui to Ko Pha Ngan? ›

There is currently just the 1 ferry route running between Koh Samui and Koh Phangan Island operated by 1 ferry company – Lomprayah High Speed Ferries. The Koh Samui (Mae Nam Pier) to Koh Phangan (Thong Sala Pier) ferry crossing operates Daily with a scheduled sailing duration from about 30 minutes.

How do I get from mainland to Koh Phangan? ›

Surat Thani airport is the closest airport to the Phangan island on the mainland of Thailand. To get to the island you have to take a bus to Donsac pier and then a ferry to Koh Phangan. The whole trip will take around 4.5 hours and 15 dollars. The easiest way would be to book a 500 bats transfer Bus+ferry.

Are there taxis on Koh Phangan? ›

There are no metered taxis on Koh Phangan. Instead, visitors must take taxis with drivers who set their own prices almost everywhere they want to go.

Which side of Koh Phangan is best? ›

The west coast of Koh Phangan has all the hippy vibes. This is the best area for coffee shops, vegan food and western style cafes and bakeries. Hin Kong Beach is a long beach located to the south of the west coast. It is closest to Thong Sala and also offers some cheaper accommodation in the area.

How do you get around Koh Phangan without a bike? ›

Travel by Boat

One of the best ways to see the picturesque island is to ride in a boat. Long tail boats are available at Haad Rin Pier, Thongsala, Baan Tai, and most of the beaches. Some beaches, like Bottle Beach, Haad Yuan, and Haad Thian are only accessible by long-tail boats.

How long does it take from Ao Nang to Koh Phi Phi? ›

The ferry crossing time from Ao Nang (Nopparat Thara Beach) to Koh Phi Phi (Tonsai Pier) is approximately 1h.

How do I get from Ao Nang to Phang Nga Bay? ›

There are 4 ways to get from Ao Nang to Phang Nga by ferry, bus, taxi or car
 1. Take the ferry from Ao Nang to Chao Fah pier Phuket Ao Po Pier.
 2. Take the minivan from Krabi Bus Station to Phang Nga.

Videos

1. Koh Samui to Surat Thani by Ferry| Dont do mistake what I did| Full Travel guide #kohsamuithailand
(Surti Vlogger)
2. FERRY TO KOH PHANGAN! 🌴
(Jack and Gab Explore)
3. Phi Phi to Koh Phangan For Attending Full Moon Party crossing Karabi and Suratthani by Ship and Bus
(Chandigarh Vlogger Rishu)
4. FERRY BOAT from SuratThani to Koh Phangan
(TakoyEnot)
5. TRAVELLING FROM SURAT THANI TO KOH PHANGAN
(Miguel De Guzman)
6. Raja Ferry Service | Surat Thani to Koh Phangan | Vlog03
(Lost Vagabond)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated: 10/08/2023

Views: 5251

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.